Brf Bron vid Nissan

Ordningsregler & stadgar

Ordningsregler för Brf Bron vid Nissan

Föreningens styrelse har beslutat om följande ordningsregler med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

1.Bostadsrättshavare ska vara aktsam om, och vårda den egna lägenheten, såväl som föreningens egendom i övrigt.

2. Om lägenheten råkar ut för en allvarlig skada som måste åtgärdas omgående, t.ex vattenläckage eller stopp i avlopp ska fastighetsskötaren omedelbart underrättas.

3. I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa grannar och kringboende. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas.

4. Mellan kl 23.00 och 07.00 ska extra hänsyn visas mot grannar, och ljudnivån i lägenheten ska inte störa de kringboende.

5. Inglasning av balkonger kräver bygglov och får endast ske efter styrelsens godkännande. Staket till uteplatser får inte sättas upp utan styrelsens godkännande.

6. Uppsättning av markiser, liksom utförandet på markisen, ska godkännas av styrelsen. Markisväven ska vara fabrikat Sandatex Markisväv, nr 407/94 (grå, med lite struktur), kulör: NCS S 4000-N.

7. Hushållssopor ska vara väl förpackade och stoppas i sopnedkast på entréplanet. Källsortering ska ske enligt kommunens anvisningar. Allt övrigt avfall, grovsopor och t.ex möbler ska lämnas till kommunens återvinning av bostadsrättshavaren.

8. Om husdjur finns i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för att de inte förorenar eller stör grannar. Rastning av husdjur får inte ske på innergården.I enlighet med lokala hälsoföreskrifter 2 kap 1§ krävs särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha orm som husdjur. Tillstånd skall även inhämtas från föreningens styrelse.

9. Planteringar på egna uteplatsen eller balkongen, ska skötas av den boende.Blomlådor och blomkrukor får inte hängas på utsidan av balkongräcket, eller gå utanför balkongräcket.Mata inte fåglar. Det lockar även råttor och möss till huset.

 

10. Trappor, hissar, entréer, uteplatser eller innergården, får inte belamras med skräp, kartonger, emballage, cyklar, barnvagnar etc, bland annat på grund av brandrisk och behov av framkomlighet vid utrymning.

11. Cyklar ska placeras i cykelställ eller cykelrum.Det är inte tillåtet att cykla eller framföra motorfordon på gräsmattor eller planteringar.

12. Det är inte tillåtet att piska mattor, möbler, kläder eller annat på balkongen, i entréer ellertrappor.

13. Torkmattor eller skor får inte placeras utanför lägenhetens entrédörr.

14. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hissar eller trapphus får inte ske utanstyrelsens medgivande.

15. Utomhusantenn (parabol) får inte sättas upp.Det är inte heller tillåtet att göra åverkan på fasaden genom att borra eller sätta upp t.ex hyllorpå balkong eller uteplats.

16. Grillning på balkong eller uteplats får endast ske med el- eller gasolgrill. Vid användning avgasol får tuberna inte förvaras inne i lägenheten eller i källarförråd. Gasoltuben ska förvaras utepå balkong eller uteplats. Lämna in gastuben till den station där du köpt den, under den perioddu inte använder grillen.

17. I föreningens allmänna utrymmen är det inte tillåtet att röka.

18. Fyrverkeripjäser, raketer eller smällare får inte avfyras från balkonger, uteplatser eller innergård.

19. Belysning, ljusslingor eller lysande figurer som placeras på balkong eller uteplats, ska havarmvitt ljus och inte vara blinkande eller ha färgat ljus. Styrkan på belysningen ska vara sådämpad att det inte stör grannar.

20. Gästparkeringen är enbart till för våra gäster. I gästens bil ska P-kortet placeras väl synligt.

21. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av demsom han eller hon svarar för, som familj, gäster och eventuella hyresgäster.Det är viktigt att de boende håller uppsikt när de går in och ut så att inte obehöriga kommer in igarage eller trapphus.

Dessa ordningsregler gäller tills vidare och kan revideras vid behov. Ordningsreglerna är ett komplement till föreningens stadgar och eventuella övrigt förekommande ordningsföreskrifter.

Stadgar

Om du klickar på knappen nedan kan du läsa stadgarna för bostadsrättsföreningen Bron vid Nissan.

Har du några frågor?

Styrelsen hjälper dig